قوانین و مقررات نظام صنفی کشاورزی

آیین نامه ها:

 

-آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی

 

- آیین نامه تشکیل و نحوه اداره جلسه شورای مرکزی

 

- آیین نامه تشکیل و نحوه اداره جلسه هیات عمومی

 

- آیین نامه اجرایی بند 100 قانون بودجه کشور

 

نظام نامه مالی و اداری نظام صنفی کشاورزی

 

تنفیذ آیین نامه اجرایی بند100قانون بودجه سال 90/ هیات وزیران28/12/92

 

اساسنامه ها:


اساسنامه و دستورالعمل سازماندهی و تشکیل انجمنهای محصولی تخصصی بخش کشاورزی

 

- اساسنامه نظام صنفی کشاورزی استان

 

- اساسنامه نظام صنفی کشاورزی بخش شهرستان

 

- اساسنامه مجمع خبرگان كشاورزی

 

- اساسنامه مجمع هماهنگی و حمایتی تشكلهای كشاورزی

 

 

دستورالعمل ها:

 

- دستورالعمل انتخابات شورای مرکزی

 

- دستورالعمل تشکیل مجمع عمومی موسس و برگزاری انتخابات اولین دوره هیات مدیره استانی

 

- دستور العمل اجرایی برگزاری مجامع عمومی نظام صنفی کشاورزی( اصلاحی)

 

- شیوه نامه نحوه صدور، تمدید و ابطال پروانه فعالیت نظام صنفی كشاورزی

 

ابلاغ ها و نامه ها:

 

- نامه وزیر جهاد کشاورزی به وزاری کشور، بازرگانی، دادگستری و کار و امور اجتماعی در باره همکاری با نظام صنفی کشاورزی 

 

 

- بند100 قانون بودجه سال 90 کل کشور / ابلاغیه سازمان تامین اجتماعی به ادارات تابعه در باره معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاه های کشاورزی

 

- دستور رئیس سازمان تامین اجتماعی در هامش نامه نظام صنفی اصفهان در باره رفع مشکلات بیمه کارفرمایی کشاورزان عضو صنف

 

- ابلاغیه وزیر جهاد كشاورزی به روسای جهاد كشاورزی استان ها با موضوع اعتبار پروانه فعالیت نظام صنفی كشاورزی/ 1394

 

فرم ها و جداول:

 

- فرم های اداری نظام های صنفی کشاورزی استانی و شهرستان

 

- فرآیند اجرایی تشکیل نظام صنفی استان

 


جدول مشاغل بخش کشاورزی / کامل 1395
- اطلاعات مورد نیاز برای صدور کد شناسه ملی نظام  صنفی  کشاورزی استان

 

- فرم گزارش عملكرد امور تشكلها و نظام صنفی كشاورزی( فرم شماره 7 و 8)

 

- دستورالعمل اجرایی شیوه نامه نظارت و ارزیابی نظامهای صنفی كشاورزی

 

 

 

اداری و اجرایی:

 

- راهنمای تشکیل نظام صنفی کشاورزی

 

- شرح وظایف دفتر امور تشکلهای کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران 1391

 

 

قوانین :

 

- قانون برنامه پنجساله پنجم( 90 تا 94)

 

- قانون نظام صنفی کشور

 

- قانون تامین اجتماعی کشور

 

- قانون مالیات های مستقیم

 

- قانون بودجه 1391

 

- قانون بودجه 1392

 

-قانون بودجه 1393

 

- قانون بودجه 1394

 

 

کتاب ها:

 

- مجموعه قوانین و مقررات نظام صنفی کشاورزی

 

- راهنمای سازماندهی و تاسیس تشکل های بخش کشاورزی

 

- مجموعه قوانین تعاون و اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی و شبکه های تعاونی تحت پوشش

 

- شیوه نامه و دستورالعمل های اجرایی نظارت و ارزیابی، صدور پروانه و برگزاری مجامع نظام صنفی كشاورزی

 

 

بازدیدكننده گرامی، لطفا برای ارسال پرسش های خود، به صفحه اصلی www.agrisenf.com مراجعه نمایید